सूर्य नमन Surya Naman By Pratibha Jani.

Surya Naman Dwaadasha Mantra,Praarthana and Phala Shruti

सूर्य नमन  मन्त्रः सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार फलश्रुति

सूर्य नमन

ॐ मित्राय नमः  ॐ रवये नमः

ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः

ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः

ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः

ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः

ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः

सूर्य नमस्कार

आदिदेव ! नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर|

दिवाकर ! नमस्तुभ्यं  प्रभाकर नमोषुते ||

सूर्य नमस्कार फलश्रुति

आदित्यष्य नमस्कारं, येकुर्वन्ति दिने दिने |जन्मान्तर सह स्त्रेषु दारिद्रं नोपजायते . ||   Surya Naman dwaadashmantra,Praarthna and Phala shruti–  English transliterations in PDF

One thought on “सूर्य नमन Surya Naman By Pratibha Jani.

Leave a Reply to Aatmayog Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s