Bedtime prayers shlok by Pratibha Jani

Bedtime prayers shlok by Pratibha Jani

cropped-cropped-20130330_175749-112.jpg

Shlok:

  • Krishnaay vasudevaya  Haraye paramaatmaney
  • pranatah klesha naashaaya govindaaya namo namah
  • Kara charana krutum vaa kaaya jum karma jumvaa
  • shravan nayana jumvvaa maanasvaa paraadham
  • vihitama vihitum vaa sarvametat kshamashva
  • jaya jaya karunaabdhe shri maha deva shambho

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s