Bedtime prayers shlok by Pratibha Jani

Bedtime prayers shlok by Pratibha Jani

cropped-cropped-20130330_175749-112.jpg

Shlok:

  • Krishnaay vasudevaya  Haraye paramaatmaney
  • pranatah klesha naashaaya govindaaya namo namah
  • Kara charana krutum vaa kaaya jum karma jumvaa
  • shravan nayana jumvvaa maanasvaa paraadham
  • vihitama vihitum vaa sarvametat kshamashva
  • jaya jaya karunaabdhe shri maha deva shambho